Project's book

Cycling routes in Lithuania

Documents at moodle

All documents about the project at moodle: http://moodle.gymnaziumrajec.cz/course/view.php?id=148

Netradiční sporty - pravidla

Cíl hry: Indiaca

Cílem hry je odbít indiacu rukou tak, aby se dotkla hrací plochy soupeře nebo jej donutit k chybě.

Začátek hry:

Na začátku hry se mezi týmy losuje. Tým který los vyhrál si může vybrat jestli začne podávat nebo si vybere stranu hřiště.
Oba týmy na svých stranách stojí ve dvou vodorovných řadách.
Hra začíná podáním, které provede hráč stojící na pravé straně hřiště za základní čárou.

Body:

Vítězem setu se stává tým který získá jako první 15 bodů.
Pokud je výsledek 14:14, hra pokračuje dokud jeden tým nevede o 2 body (např. 20:18).
Vítězem hry se stává tým, který vyhraje 2 nebo 3 sety (záleží na dohodě).

Získání bodů a chyby:

Každá chyba týmu znamená bod pro druhý tým.
Chyby:
-⁠když se indiaca dotkne pole daného týmu
-⁠když se indiaca dotkne plochy mimo hrací území
-⁠když se hráč dotkne sítě
-⁠když hráč překročí středovou čáru
-⁠když se hráč dotkne indiacy na soupeřově polovině
-⁠když se hráč dotkne indiacy jinou částí těla než rukou a předloktím
-⁠když hráč při podání přestoupí základní čáru dřív než odbije indiacu
-⁠když hráč při podání odbije indiacu v letu
-⁠když hráč při podání indiacou trefí síť nebo svého spoluhráče
-⁠když se hráč indiacy dotkne dvakkrát po sobě
-když se tým dotkne víckrát než 3-krát, zatímco je na jejich straně hřiště

Ostatní pravidla:

Po každém setu si týmy mění strany hřistě a střídají se v podání.
Hráč, který má podání, musí indiacu odbít ze své druhé ruky, nikoliv ze vzduchu.
Pokud se indiaca dotkne sítě v letu nebo po dotknutí sítě spadne na stejnou stranu hřiště, nepočítá se to jako chyba (kromě podání).

 

 

Kin-⁠ball

Základní pravidla:

Hrají proti sobě tři barevně rozlišené týmy a každý tým má 4 hráče.
Jeden tým je vždy v útoku, ostatní se brání.
Hráči vytváří čtverec okolo míče a tento čtverec vždy musí následovat pohyb míče.
Hráči vytvářející čtverec okolo míče musí od něj být ve vzdálenosti tří metrů.

Hra:
Hra začíná podáním útočícího týmu.
3 hráči drží míč a 4. hráč míč odbíjí.
Před odbitím míče hráč musí zvolat "omnikin" a následně barvu týmu, na který útočí (např. "omnikin, modrá"). Také musí před odbítí míče počkat na signál rozhodčího.
Tým, který je pod útokem musí míč chytit dřív, než se dotkne země (popřípadě zdi).
Pokud tým v obraně míč chytí, následně útočí.
Pokud míč nechytí, ostatní dva týmy získají bod.
Tým, který udělá chybu usí podávat z místa chyby.
Jedna hra se hraje na 3 periody, každá trvá 7 minut hrubého času.
Tým s nejvíče body vyhrává.
Jestli nastane remíza, hra pokračuje dokud jeden z týmů nezíská 5 bodů, ten pak vítězí.

Ostatní pravidla:

Jeden hráč nesmí podávat dvakrát za sebou.
Po odbití míč musí letět aspoň 3 metry.
Úhel, pod kterým je míč odbít nesmí mířit dolů, pouze rovně či nahoru.


Kubb

Základní pravidla:

Hrají proti sobě dva týmy.
Hráči házejí kolíky na kubby soupeře a snaží se je shodit.

Začátek hry:

Na začátku hry jeden hráč z každého týmu se snaží hodit kolík co nejblíže ke "králi" (který stojí upřostřed hracích ploch), ale nesmí ho hodem shodit.
Kdo se králi nejvíce přiblížil začně hru nebo si vybere stranu hrací plochy.

Hra:

Hráči vrhající kolíky stojí na místě kde stojí kubb, který je nejblíže k nim (kubb pak vztváří pomyslnou čáru).
Jeden hráč začíná hru tím, že hází všechny své kolíky (6) na kubby nepřítele. Nejprve musí házet na kubby v poli a poté na kubby stojící na základní čáře.
Pokud hráč shodí všechny kubby nepřítele a zbyly mu jestě nejaké kolíky, začne je házet na krále a pokouší se ho shodit, ale to smí pouze, když stojí na základní čáře.
Po odhození všech šesti kolíků, druhá strana pozbírá své spadené kubby a hází je na pole prvního týmu. První tým je postaví na místě kam dopadly a druhý tým je pak musí shodit.
Poté druhý tým hraje stejným způsobem.
Tým, který jako první shodí "krále" vyhrává, pokud předtím shodil všechny kubby nepřítele.

Non-traditional sports - rules

Non-traditional sports - rules (.docx)

Indiaca

Goal of the game:

Goal of the game is to strike the indiaca ball with a hand and ground it on the court of their opponent or to make the opponent make a mistake.

The start:

Before the match, teams draw. Winner can serve like the first and also can choose their side of the court.
Players are standing in two horizontal lines on their side of the court.
The game starts with a serving which is held by the player standing on the right side behind the basic line of the court.

Points:

The winner of the set is the team with 15 points.
If the result is 14:14, the game continues until one of the teams has 2 more points than the other one (for example 20:18).
Team who wins 2 or 3 sets wins the game (depends on the agreement).

Point gain and mistakes:

Every mistake made means point for opposite team.
Team makes point, when on the opposite side:
-⁠the ball hits the ground
-⁠the player crosses the centre line
-⁠the player touches the web
-⁠the player touches the ball on the opposite side of the court
-the player touches the ball with other part of body than hand and forearm
-⁠the player who is serving crosses the basic line before he serve
-⁠the player who is serving hits the ball in the air
-⁠the player who is serving hits the web or his playmate with the ball
-⁠the player touches the ball twice in a row
-⁠the team touches the ball more than 3 times, while it is on their side

Other rules:

After every set the teams switch their sides of the court and they also switch the serving.
The player who is serving must hit the ball when it is in his/her other hand, not in the air.
If the ball hits the web in a flight or it falls to the same side after touching the web, it doesn't count as a mistake (excluding serving).


Kin-⁠ball

The basics:

There are 3 color-⁠coded teams and every team has 4 players.
One team is attacking, other two are defending.
Players make square around the ball and this square must always follow the ball.
Players who are making the square must be in a 3 metres distance from the ball.

The game:

The game starts with the serving of the attacking team.
3 players hold the ball and the 4th player is striking the ball.
Before the player strike the ball he must shout "omnikin" and the colour of team they are attacking (for exaple: "omnikin, blue") and wait for the signal from the referee.
The team that is under attack must catch the ball before it touches the ground (eventually the wall).
If the defending team catches the ball, they are now attacking.
If the defending team didn't catch the ball, other two teams get a point.
The team, who made a mistake must serve from the place where was the mistake done.
One game is played in 3 periods, every period takes 7 minutes.
The team with the most points wins.
If some teams have the same number of points, the game continues and team who gets 5 more points wins.

Other rules:

One player can't do serving twice in a row.
After the strike the ball must fly at least 3 metres.
The angle of the flight of the ball can't point down.
Kubb

The Basics:

There are 2 teams competing.
Players must throw sticks on the opponents kubbs and try to make them fall.

Start of the game:

At the start of the game players throw stick on the "king" (which is standing in the centre of the play field)
and try to get as close to it as it is possible, but they can't make him fall.
The winner of this throw can choose if his team will start the game or the side of the play field.

The game:

Players who are throwing the sticks can stand where their nearest kubb is.
One player of the starting team start to throw sticks (6) on the kubbs, at first on the kubbs in the field and after they are down on the kubb standing in the basic line.
After all the opponents kubbs are down and the team has some sticks left from the first round, they can throw them on the king and try to make him fall too, but they can only thow on him from their basic line.
After throwing all 6 sticks, the opponent team pick up all the kubbs that fell and throw them into the field of the first team. The first team then pick up the kubbs and place them vertically where it were.
Then the other team start to throw their sticks (6).
The team who makes the "king" fall like the first wins, if there are no kubbs left on the opponent's field.

Travel Agencies